תקנון תנאי שימוש בעמוד ומדיניות הפרטיות
 1. עמוד זה מופעל ומנוהל על ידי חברת מייפל טים בע"מ (להלן: "מפעילת העמוד") לטובת עסקים ו/או מפרסמים השוכרים את שירותיה ונזכרים באופן מלא או חלקי בעמוד ההרשמה (להלן: "המפרסמים").
 2. כל המידע המופיע בעמוד ההרשמה, לרבות תמונות ותכנים שיווקיים, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם ובאחריותם הבלעדית, אלא אם צוין אחרת.
 3. מפעילת העמוד מבהירה, כי אין לראות בה כמי שממליצה על השירותים או המוצרים המפורסמים בעמוד ההרשמה ו/או על ההתקשרות עם המפרסמים. לגולש ידוע, והוא מסכים, כי מפעילת העמוד אינה נושאת באחריות לאיכותם או אספקתם של השירותים או המוצרים המפורסמים בעמוד, כי באמצעות מסירת פרטי הגולש ושליחתם לא נוצרת כל התקשרות הסכמית בינו ובין מפעילת העמוד, וכי מפעילת העמוד אינה מתחייבת לכך שהמפרסמים ייצרו קשר עם הגולש ו/או יאפשרו לו ליהנות ממבצעים והטבות שפורסמו.
 4. כל הסתמכות על המידע המופיע בעמוד הנחיתה, וכל התקשרות עם המפרסמים, תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדית של הגולש ועל אחריותו בלבד.
 5. מפעילת העמוד מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי ההתקשרות עימו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, כתובת דוא"ל ופרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון כתובת או סניף מבוקשים). לגולש ידוע, והוא מסכים בזה, כי פרטים אלו (כולם או חלקם) יישמרו במאגרי המידע של מפעילת העמוד, ויועברו באופן אוטומטי ובאמצעות תקשורת מחשבים למפרסמים הנזכרים בעמוד ההרשמה או למפרסמים נוספים בהתאם להסכמת הגולש כמפורט מטה (תוך שמירתם גם במאגרי המידע של האחרונים).
 6. הגולש מאשר כי ידוע לו, שהפרטים אשר יישמרו ו/או יימסרו עשויים לכלול הן פרטים שנמסרו ע"י הגולש, והן פרטים שנאספו באופן אוטומטי אגב הרשמתו, כגון מועד ושעת ההרשמה, כתובת IP, מיקום גיאוגרפי, כתובת אינטרנט, זיהוי נייד, וכו'.
 7. לגולש ידוע, והוא מסכים, כי המפרסמים רשאים אך לא חייבים ליצור עימו קשר במייל, בטלפון, בדואר או בכל דרך אחרת - הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמועד שימצאו לנכון. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעילת העמוד בגין העברת פרטיו לאחרים ו/או בגין הפנייה שנעשתה אליו.
 8. הגולש מאשר ומסכים בזה, כי מסירת פרטיו בעמוד, ושליחתם, תיחשב כמסירת פרטים במהלך רכישת המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בעמוד – או במהלך משא ומתן לרכישתם. הגולש מוסיף ומאשר כי ידוע לו, שהפרטים האמורים ישמשו, בין השאר, לצורך משלוח דברי פרסומת אחרים המתייחסים למוצרים או שירותים דומים מאת המפרסמים או מי מטעמם, וזאת בכל דרך שהיא – לרבות במייל, הודעת מסר קצר (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב.
 9. הגולש רשאי (אך לא חייב) לציין, באמצעות סימון תיבת הבחירה שבתחתית העמוד, כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת ותכנים שיווקיים נוספים. באמצעות סימון זה, הגולש מאשר ומסכים – בכתב, מראש ובמפורש – לקבל דברי פרסומת נוספים ביוזמת מפעילת העמוד או במעורבותה, כולל דברי פרסומת של מפרסמים שאינם נזכרים בעמוד זה, לרבות דברי פרסומת המתייחסים למוצרים או שירותים נוספים שאינם דומים לאלו המפורסמים בעמוד. הסכמה זו תיחשב כהסכמה מספקת לפי סע' 31א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, אשר מחילה עצמה על משלוח דברי פרסומת בכל אחת מהדרכים האמורות בסעיף 8 שלעיל.
 10. השארת פרטים מותרת לגולשים מעל גיל 18 ומעלה בלבד.
 11. הגולש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד. אין לרשום פרטים השייכים לאחרים, ואין להירשם בשם גורמים אחרים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם המפורשת. האחריות הבלעדית בגין רישום פרטים שאינם נכונים תחול על הגולש בלבד. .
 12. הגולש רשאי בכל עת, וללא עלות, לחזור בו מהסכמות שנתן כמפורט בסעיפים שלעיל, כולן או חלקן, ולבקש את הסרת שמו ממאגר המידע של ספקית העמוד, באמצעות משלוח מייל לכתובת remove@maple-team.com , פקס למס' 03561469 או בקשה לכתובת משרדיה הראשיים של מפעילת העמוד ברח' כנרת 5, בני ברק. הסרת שמו של הגולש תיעשה בתוך 72 שעות (שלא יכללו ימי חג ומועד) מעת קליטת הבקשה, בתנאי שהבקשה תכלול את שמו של הגולש ותיבת הדוא"ל שמסר בעת הרשמתו.
 13. על תקנון זה או על פעילותה של מפעילת העמוד יחול הדין הישראלי. מוסכם בזה, כי כל תביעה נגד מפעילת העמוד תוגש אך ורק לבתי המשפט במחוז השיפוט של העיר תל אביב.