מדיניות הגנה על הפרטיות ואחריות לתכני הפרסום
 1. דף זה מופעל ומנוהל על ידי חברת מייפל טים בע"מ (להלן: "מפעילת העמוד") לטובת עסקים ו/או גורמים השוכרים את שירותיה ונזכרים באופן מלא או חלקי בעמוד ההרשמה (להלן: "ספקי השירותים או המוצרים").
 2. כל המידע המופיע בעמוד ההרשמה, לרבות תמונות ותכנים שיווקיים, הינו מידע פרסומי המתקבל מספקי השירותים או המוצרים, באישורם ובאחריותם הבלעדית, אלא אם צוין אחרת. מייפל טים לא תישא בכל אחריות לנכונותם או דיוקם של המצגים המתוארים בדף, ולא תישא בכל אחריות הנובעת מאספקת השירותים או המוצרים.
 3. מייפל טים מבהירה, כי אין לראות בה כמי שממליצה על השירותים או המוצרים המתוארים בדף ההרשמה ו/או על ההתקשרות עם ספקי השירותים והמוצרים. לגולש ידוע, והוא מסכים, כי מייפל טים אינה נושאת באחריות לאיכותם או אספקתם של השירותים או המוצרים המפורסמים בעמוד, וכי מייפל טים אינה מתחייבת לכך שהספקים הנ"ל ייצרו קשר עם הגולש ו/או יאפשרו לו ליהנות ממבצעים והטבות שפורסמו.
 4. כל הסתמכות על המידע המופיע בעמוד הנחיתה, וכל התקשרות עם המפרסמים, תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדית של הגולש ועל אחריותו בלבד.
 5. מפעילת העמוד מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי ההתקשרות עימו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, כתובת דוא"ל ופרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון כתובת או סניף מבוקשים). להסרת ספק מובהר בזאת כי הגולש אינו חייב למסור את הפרטים כולם או חלקם וכי ידוע לו שבמקרה וימסור פרטים חלקיים או חסרים, יתכן ולא ניתן יהא ליצור עמו קשר. לגולש ידוע, והוא מסכים בזה, כי פרטים אלו (כולם או חלקם) יישמרו במאגרי המידע של מפעילת העמוד, ויועברו באופן אוטומטי ובאמצעות תקשורת מחשבים למפרסמים הנזכרים בעמוד ההרשמה או למפרסמים נוספים בהתאם להסכמת הגולש כמפורט מטה (תוך שמירתם גם במאגרי המידע של האחרונים).הגולש מאשר כי ידוע לו, שהפרטים אשר יישמרו ו/או יימסרו עשויים לכלול הן פרטים שנמסרו ע"י הגולש, והן פרטים שנאספו באופן אוטומטי אגב הרשמתו, כגון מועד ושעת ההרשמה, כתובת IP, מיקום גיאוגרפי, כתובת אינטרנט, זיהוי נייד, וכו'.
 6. לגולש ידוע, והוא מסכים, כי ספקי השירותים והמוצרים רשאים אך לא חייבים ליצור עימו קשר במייל, בטלפון, בדואר או בכל דרך אחרת - הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמועד שימצאו לנכון. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מייפל טים בגין העברת פרטיו לאחרים ו/או בגין הפנייה שנעשתה אליו.
הסכמה למשלוח דברי פרסומת
 1. הגולש מאשר בזה, כי מסירת פרטיו בעמוד, ושליחתם, תיחשב כמסירת פרטים במהלך רכישת המוצרים ו/או השירותים המפורסמים, ולחילופין, במהלך משא ומתן לרכישתם. הגולש מוסיף ומאשר כי ידוע לו שהפרטים האמורים ישמשו, בין השאר, לצורך משלוח הודעות, עדכונים או דברי פרסומת נוספים המתייחסים למוצרים או שירותים דומים, מאת מייפל טים או מאת העסקים או הגורמים ששמם נזכר כספקי המוצרים או השירותים (להלן "המפרסמים"). הגולש מסכים כי הודעות, עדכונים ודברי פרסומת כאמור יישלחו מאת המפרסמים הנ"ל בכל דרך שהיא, לרבות במייל, הודעת מסר קצר (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב.
 2. הגולש רשאי (אך לא חייב) לציין, באמצעות סימון תיבת הבחירה, כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת ותכנים שיווקיים נוספים בנושאים כגון: רכב, לימודים, תקשורת, פיננסים, ביטוי, נדל"ן, מוצרי חשמל, חופשות ופנאי. באמצעות סימון תיבת הבחירה, הגולש מאשר ומסכים – בכתב, מראש ובמפורש – לקבל ממייפל טים דברי פרסומת אחרים בנושאים הנ"ל, כולל דברי פרסומת של עסקים או גורמים שאינם נזכרים בדף זה, וכן דברי פרסומת המתייחסים למוצרים או שירותים נוספים שאינם דומים לאלו המפורסמים בעמוד. הגולש מאשר כי ידוע לו, שפרטיו יישמרו במאגר המידע של מייפל טים לשם שיגור דברי פרסומת בכל דרך שהיא, לרבות במייל, הודעת מסר קצר (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב.
 3. הגולש מתחייב למלא בדף הרישום פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד. אין לרשום פרטים השייכים לאחרים, ואין להירשם בשם גורמים אחרים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם המפורשת. האחריות הבלעדית בגין רישום פרטים שאינם נכונים, לרבות בשל כל הפסד או נזק למייפל טים ולקוחותיה, תחול על הגולש בלבד.
 4. הגולש רשאי בכל עת, וללא עלות, לחזור בו מהסכמות שנתן כמפורט בסעיפים שלעיל, כולן או חלקן, ולבקש את הסרת שמו ממאגר המידע של מייפל טים, באמצעות משלוח מייל לכתובת remove@maple-team.com , פקס למס' 03561469 או בקשה בכתב לכתובת משרדיה הראשיים של מפעילת העמוד ברח' כנרת 5 בני ברק. הסרת שמו של הגולש תיעשה בתוך 72 שעות (שלא יכללו ימי חג ומועד) מעת קליטת הבקשה, בתנאי שהבקשה תכלול את שמו של הגולש ותיבת הדוא"ל שמסר בעת הרשמתו.
 5. על תקנון זה או על פעילותה של מפעילת העמוד יחול הדין הישראלי. מוסכם בזה, כי כל תביעה נגד מפעילת העמוד תוגש אך ורק לבתי המשפט במחוז השיפוט של העיר תל אביב.